Manifest en suport al referèndum i l'autodeterminació / Declaration in support of the Catalan Referendum and self-determination

 Manifest en suport al Referèndum i l'autodeterminació 
No existeix llibertat individual sense llibertat dels pobles.

Degut als fets ocorreguts al nostre país aquests darrers dies, la comunitat d'ubuntaires en català
condemnem qualsevol acte de censura ja sigui pel tancament de pàgines web, les detencions,
irrupcions en diaris i mitjans de comunicació, els escorcolls d'impremtes, el control del correu,
Manifestem:
1. Que el fet d'utilitzar algunes de les operadores troncals de telecomunicacions per impedir l'accés
a informació de pàgines webs que es troben fora de l'estat i per tant lluny del seu abast per tancar-
les, atempta greument contra la neutralitat de la xarxa doncs creiem que aquesta per disseny, des de
la seva creació, flueix de manera lliure, sense discriminacions en relació a l'origen, destí, protocol o
contingut, i així ha de seguir per garantir la igualtat i les llibertats de tothom.
2. Són especialment greus la detenció de Pep Masoliver, director de sistemes de la fundació
puntCAT, així com l'intent de traslladar a la fundació la càrrega de fer de censors en obligar-los a
exercir una monitorització del contingut de tots els dominis .cat.
3. Trobem preocupants i irregulars les detencions a persones particulars, activistes i companys de
professió, acusant-los entre altres coses de malversació o amb models de denúncia per narcotràfic,
pel sol fet de copiar o difondre mitjans d'accés alternatius a les webs amb informació sobre el
referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.
4. A favor de la Llibertat d'expressió i dels Drets Humans.
5. Per una Internet Lliure i neutral.
6. Estem en desacord amb les accions empreses cap a la fundació puntCAT.
7. la nostra solidaritat i suport a la resta de detinguts, citats i investigats.
8. Que l'única solució democràtica és consultar l'opinió en referèndum i animem tothom a votar a
favor de la llibertat i la democràcia.

A 27 de setembre del 2017
Comunitat d'usuaris d'Ubuntu en català

 

Declaration in support of the Catalan Referendum and self-determination
There is no individual freedom without freedom of people.

Due to the events that took place in Catalonia these last days, the community of Ubuntu in Catalan
condemns any act of censorship, either by the closure of web pages, arrests, breaks in newspapers
and the media, printing slots, control of the mail,
We declare:
1. The use of some of the main telecommunications operators to prevent access to information on
websites that are outside the state and therefore far from its scope to close them, seriously impairs
the neutrality of the network because we believe that this design, from its creation, flows freely,
without discrimination in relation to the origin, destination, protocol or content, and thus must
continue to guarantee the equality and freedom to everybody.
2. The arrest of Pep Masoliver, puntCAT foundation’s systems chief, and the attempt to transfer to
the foundation the burden of making censors is especially serious, forcing them to exercise the
monitoring of the content of all domains .cat
3. We find troubling and irregular the arrests of individuals, activists and colleagues, accusing them
of other things of embezzlement or drug trafficking complaint templates by the mere fact of
copying or disseminating media alternative access to websites with information about the self-
determination referendum on October 1.
4. In support of Freedom of Expression and Human Rights.
5. For a Free and Neutral Internet.
6. We disagree with the actions undertaken towards the puntCAT foundation.
7. Our solidarity and support for the rest of the detainees, summoned and investigated.
8. That the only democratic solution is to consult the referendum opinion and we encourage
everyone to vote for freedom and democracy.

27th September 2017
Catalan Ubuntu Community of users